Tạo một bảng trong html trong Python

” after eack key into a string..
add the “

Toàn bộ Khung dữ liệu được chuyển đổi thành phần tử html ________ 61, trong khi tên cột được bao bọc bên dưới phần tử html đầu bảng ________ 62. Và, mỗi hàng của DataFrame được chuyển đổi thành hàng

pip install prettytable 
3 trong bảng HTML

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách tạo một bảng trong Python. Python cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho các thư viện có thể được sử dụng để tạo các mục đích khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về hai mô-đun như vậy có thể được sử dụng để tạo bảng

Phương pháp 1. Sử dụng mô-đun Tabulate

Phương thức lập bảng () là một phương thức có trong mô-đun lập bảng tạo đầu ra bảng dựa trên văn bản bên trong chương trình python bằng cách sử dụng bất kỳ đầu vào đã cho nào. Nó có thể được cài đặt bằng lệnh dưới đây

pip install tabulate

Dưới đây là một số ví dụ mô tả cách tạo bảng trong python

ví dụ 1

Python3
pip install prettytable 
4

pip install prettytable 
5
pip install prettytable 
6
pip install prettytable 
7
pip install prettytable 
6

 

pip install prettytable 
9

pip install prettytable 
0
pip install prettytable 
1
pip install prettytable 
0

pip install prettytable 
1
pip install prettytable 
0
pip install prettytable 
3_______14
pip install prettytable 
5
pip install prettytable 
6

pip install prettytable 
1
pip install prettytable 
0
pip install prettytable 
9
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
41
pip install prettytable 
6

pip install prettytable 
1
pip install prettytable 
0
pip install prettytable 
45
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
47
pip install prettytable 
6

pip install prettytable 
49
pip install prettytable 
0____651____14
pip install prettytable 
53
pip install prettytable 
54

pip install prettytable 
54

 

pip install prettytable 
56

pip install prettytable 
57
pip install prettytable 
1
pip install prettytable 
0____660
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
62
pip install prettytable 
54

 

pip install prettytable 
64

pip install prettytable 
65
pip install prettytable 
66______71
pip install prettytable 
68
pip install prettytable 
1
pip install prettytable 
70
pip install prettytable 
71

đầu ra

ví dụ 2

Python3
pip install prettytable 
4

pip install prettytable 
5
pip install prettytable 
6
pip install prettytable 
7
pip install prettytable 
6

 

pip install prettytable 
9

pip install prettytable 
0
pip install prettytable 
1
pip install prettytable 
0

pip install prettytable 
1
pip install prettytable 
0
pip install prettytable 
63
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
65
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
67
pip install prettytable 
6

pip install prettytable 
49
pip install prettytable 
0_______691
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
93
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
95
pip install prettytable 
6

pip install prettytable 
49
pip install prettytable 
0____699
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
01
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
03
pip install prettytable 
54

pip install prettytable 
54

 

pip install prettytable 
64

pip install prettytable 
65
pip install prettytable 
08

đầu ra

Phương pháp 2. Sử dụng mô-đun PrettyTable

Lớp PrettyTable bên trong thư viện prettytable dùng để tạo bảng quan hệ trong Python. Nó có thể được cài đặt bằng lệnh dưới đây

pip install prettytable 

Thí dụ

Python3
pip install prettytable 
5
pip install prettytable 
10
pip install prettytable 
7
pip install prettytable 
12

 

pip install prettytable 
13

pip install prettytable 
14
pip install prettytable 
1
pip install prettytable 
16_______717
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
19
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
01
pip install prettytable 
4
pip install prettytable 
03
pip install prettytable 
04

Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo bảng trong Python, cách định dạng bảng và cách phân tích cú pháp hữu ích. Python cung cấp thư viện lập bảng để tạo bảng và định dạng chúng

Để cài đặt thư viện lập bảng, hãy thực hiện lệnh bên dưới trên hệ thống của bạn

pip install prettytable 
1

Mô-đun lập bảng là gì?

Mô-đun này giúp in dữ liệu dạng bảng đẹp mắt trong Python; . Công dụng chính của mô-đun là

  • in các bảng có kích thước thu nhỏ mà không gặp rắc rối hoặc công cụ định dạng. Nó chỉ yêu cầu một lệnh gọi hàm, cũng không yêu cầu định dạng khác. Mô-đun này có thể dễ dàng hiểu cách đóng khung bảng
  • soạn dữ liệu dạng bảng để đánh dấu văn bản thuần nhẹ. nhiều dạng đầu ra phù hợp để chỉnh sửa hoặc chuyển đổi bổ sung
  • trình bày có thể đọc được của dữ liệu văn bản và số đa dạng. định dạng số có thể định cấu hình, căn chỉnh cột thông minh, căn chỉnh theo dấu thập phân

Nó tận dụng một phương thức gọi là lập bảng () lấy một danh sách chứa n danh sách lồng nhau để tạo bảng n hàng

Chương trình

pip install prettytable 
2

đầu ra

Giải trình

Ở đây chúng tôi đã sử dụng mô-đun Tabulate lấy một danh sách các danh sách (còn được gọi là danh sách lồng nhau) và lưu trữ nó dưới bảng tên đối tượng. Sau đó, chúng tôi sử dụng phương thức lập bảng () nơi chúng tôi đã chuyển đối tượng bảng (danh sách lồng nhau). Điều này sẽ tự động sắp xếp định dạng theo kiểu bảng

Tiêu đề bảng

Để lấy tiêu đề hoặc tiêu đề cột, bạn có thể sử dụng đối số thứ hai trong phương thức tabulate() làm tiêu đề. Ví dụ,

pip install prettytable 
3

Giải trình

Ở đây chúng tôi đã sử dụng mô-đun Tabulate lấy một danh sách các danh sách (còn được gọi là danh sách lồng nhau) và lưu trữ nó dưới bảng tên đối tượng. Sau đó, chúng tôi sử dụng phương thức lập bảng () nơi chúng tôi đã chuyển đối tượng 'bảng' (danh sách lồng nhau). Lần này, chúng tôi lấy một tiêu đề tham số khác có hai giá trị chuỗi 'Tên' và 'Tuổi' sẽ là tiêu đề của các cột. Điều này sẽ tự động sắp xếp định dạng theo kiểu bảng

đầu ra

Trong danh sách các danh sách, bạn có thể gán danh sách đầu tiên cho các tiêu đề cột chứa tất cả các tiêu đề cột và gán giá trị của tiêu đề là “hàng đầu tiên”

Thí dụ

pip install prettytable 
4

đầu ra

Bạn cũng có thể chuyển một phương thức từ điển sang lập bảng() trong đó các khóa sẽ là tiêu đề cột và gán giá trị của tiêu đề là "khóa"

Thí dụ

pip install prettytable 
5

đầu ra

Chỉ mục hàng

Bạn có thể hiển thị cột chỉ mục chứa chỉ mục cho tất cả các hàng trong bảng

Thí dụ

pip install prettytable 
6

đầu ra

Để ẩn cột chỉ mục, bạn có thể sử dụng showindex là 'Sai' hoặc showindex là 'không bao giờ'

Thí dụ

pip install prettytable 
7

và,

pip install prettytable 
8

đầu ra

Để có cột chỉ mục tùy chỉnh, hãy chuyển một lần lặp làm giá trị của đối số showindex

Thí dụ

pip install prettytable 
9

đầu ra

định dạng số

Phương thức tabulate() cho phép bạn hiển thị số lượng cụ thể của các số sau dấu thập phân trong một số thập phân bằng cách sử dụng đối số floatfmt

Thí dụ. Thêm chiều cao cột mới trong ví dụ trên

pip install prettytable 
0

đầu ra

Định dạng các giá trị chiều cao lên đến hai chữ số

pip install prettytable 
20

đầu ra

Định dạng bảng

Bạn có thể định dạng bảng theo nhiều cách bằng cách sử dụng đối số tablefmt. Sau đây là một vài trong số họ

  • đơn giản
  • giản dị
  • html
  • jira
  • psql
  • github
  • đẹp

đơn giản. Nó định dạng bảng theo cách đơn giản mà không có bất kỳ dòng bên ngoài nào

Thí dụ

pip install prettytable 
21

đầu ra

giản dị. Đó là định dạng mặc định trong phương thức lập bảng() hiển thị bảng với một dòng ngang bên dưới tiêu đề

Thí dụ

pip install prettytable 
22

đầu ra

html. Nó hiển thị bảng ở định dạng mã html

Thí dụ

pip install prettytable 
23

đầu ra

jira. Hiển thị bảng ở định dạng ngôn ngữ đánh dấu Atlassian Jira

Thí dụ

pip install prettytable 
24

đầu ra

psql. Nó hiển thị bảng ở dạng Postgresql

pip install prettytable 
25

đầu ra

Github. Nó hiển thị bảng ở dạng đánh dấu GitHub

pip install prettytable 
26

đầu ra

Đẹp. Hiển thị bảng ở dạng theo sau bởi thư viện PrettyTables

pip install prettytable 
27

đầu ra

Mô-đun bảng đẹp

PrettyTable là một thư viện Python khác giúp tạo các bảng ASCII đơn giản. Nó lấy cảm hứng từ các bảng ASCII được tạo và triển khai trong psql shell PostgreSQL. Thư viện này cho phép kiểm soát nhiều khía cạnh của bảng, chẳng hạn như căn chỉnh văn bản, độ rộng của phần đệm cột hoặc đường viền bảng. Ngoài ra nó cho phép sắp xếp dữ liệu

Tạo bảng bằng Python

Tạo bảng trong Python rất dễ dàng bằng thư viện PrettyPrint. Chỉ cần nhập mô-đun và sử dụng phương thức add_row() của nó để thêm nhiều hàng hoặc tạo một bảng theo hàng

Thí dụ

pip install prettytable 
28

đầu ra

Ví dụ để tạo một bảng theo cột

pip install prettytable 
29

đầu ra

Sự kết luận

Bảng đóng một vai trò quan trọng trong phát triển phần mềm khi nhà phát triển muốn tạo đầu ra được định dạng. Rất nhiều phần mềm dựa trên CLI yêu cầu định dạng như vậy. Việc định dạng thông qua dạng bảng cũng giúp đưa ra ý tưởng rõ ràng về dữ liệu để người dùng có thể dễ dàng hiểu được những gì dữ liệu muốn truyền tải. Cả hai mô-đun này đều hoạt động tốt để biểu diễn dữ liệu ở định dạng bảng. Phát triển web bằng Python cũng yêu cầu các mô-đun này

Làm cách nào để tạo bảng trong HTML python?

thay thế = thay thế. split("\n") print(replace) conto = conto. định dạng(*thay thế)
html = html. replace("<---conti--->", conto) with open(myfile := "table.html", "w") as file:.
tập tin. viết (html) hệ điều hành. tệp bắt đầu (tệp của tôi)

Làm cách nào để hiển thị bảng HTML trong python?

Cách sử dụng cơ bản .
nhập gấu trúc dưới dạng pd nhập numpy dưới dạng np nhập matplotlib. pyplot as plt from unicodedata import normalize table_MN = pd. .
print(f'Tổng số bảng. {len(bảng_MN)}')
Tổng số bảng. 38. .
bảng_MN = pd. .
df = table_MN[0] df

Làm cách nào để tạo bảng HTML từ từ điển python?

thật đơn giản để hiển thị dữ liệu của từ điển thành tệp html với python. .
lặp lại từ điển
lặp lại các giá trị, nếu các giá trị nằm trong danh sách
add the “
” tag after each value and “
” tags at the start and end..
lưu chuỗi vào một tệp html
Mở tập tin

Tôi có thể tạo HTML bằng python không?

Làm cách nào để ghi vào tệp HTML bằng Python? . Sử dụng chức năng mở tệp để tạo tệp HTML. Thêm dữ liệu đầu vào ở định dạng HTML vào tệp với sự trợ giúp của chức năng ghi .