scar-h là gì - Nghĩa của từ scar-h

scar-h có nghĩa là

Một khẩu súng trường tấn công của Mỹ/Bỉ.Nó hiện được sử dụng bởi USMCQuân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan.Nó cũng đã được giới thiệu trong Modern Warfare 2 là một trong những vũ khí cơ sở của Mỹ.

Thí dụ

Scar-h là một khá tuyệt vũ khí ....