ring tailed bandit là gì - Nghĩa của từ ring tailed bandit

ring tailed bandit có nghĩa là

Một thuật ngữ tiếng lóng cho Raccoon.Con vật đó là.Khá dễ thương và xảo quyệt.Sucks về bệnh dại mặc dù.

Ví dụ

Chết tiệt Đuôi đuôi đã đánh cắp bia ngay của máy làm mát!Làm thế quái nào anh ấy mở cái mát hơn?Làm thế quái nào anh ta sẽ mở bia!?!?!?