Python sao chép biểu đồ excel vào powerpoint

Biểu đồ - Trang tính nhúng

Dữ liệu cho biểu đồ trong PowerPoint được lưu trữ trong bảng tính Excel được nhúng

cách tiếp cận tăng đột biến

 • Trình điều khiển [ ] với một trang trình bày trống, chuỗi biểu đồ cột trình tạo
 • [ ] Có thể chỉnh sửa dữ liệu Excel trong tệp kết quả
 • [ ] tệp kết quả có gói Excel nhúng có tên dự kiến
 • [ ] XML sử dụng tham chiếu trang tính, không chỉ dữ liệu được lưu trong bộ nhớ cache

giao thức đề xuất

>>> graphic_frame = prs.slides[0].shapes[0]
>>> chart = graphic_frame.chart
>>> chart_data = chart.chart_data
>>> chart_data
<pptx.chart.chart.ChartData instance at 0xdeadbeef1>
>>> chart_data.update_from_xlsx_stream(xlsx_stream)

Giao thức MS API

>>> chart = prs.Slides(1).Shapes(1).Chart
>>> chart_data = chart.ChartData
>>> workbook = chart_data.Workbook
>>> worksheet = Workbook.Worksheets(1)

đối tượng ChartData

BreakLink Loại bỏ liên kết giữa dữ liệu cho biểu đồ và sổ làm việc Microsoft Excel. IsLinkedTrue nếu dữ liệu cho biểu đồ được liên kết với sổ làm việc Microsoft Excel bên ngoài. Boolean chỉ đọc. WorkbookTrả về sổ làm việc có chứa dữ liệu biểu đồ được liên kết với biểu đồ. Đối tượng chỉ đọc

mẫu vật XML

biểu đồ cột đơn giản

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<c:chartSpace
  xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
  xmlns:c="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/chart"
  xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
  >
 <c:date1904 val="0"/>
 <c:lang val="en-US"/>
 <c:roundedCorners val="0"/>
 <mc:AlternateContent xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006">
  <mc:Choice xmlns:c14="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2007/8/2/chart"
        Requires="c14">
   <c14:style val="102"/>
  </mc:Choice>
  <mc:Fallback>
   <c:style val="2"/>
  </mc:Fallback>
 </mc:AlternateContent>
 <c:chart>
  <!-- 179 rows elided -->
 </c:chart>
 <c:txPr>
  <a:bodyPr/>
  <a:lstStyle/>
  <a:p>
   <a:pPr>
    <a:defRPr sz="1800"/>
   </a:pPr>
   <a:endParaRPr lang="en-US"/>
  </a:p>
 </c:txPr>
 <c:externalData r:id="rId1">
  <c:autoUpdate val="0"/>
 </c:externalData>
</c:chartSpace>

Định nghĩa lược đồ liên quan

<xsd:complexType name="CT_ChartSpace">
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="date1904"    type="CT_Boolean"      minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="lang"      type="CT_TextLanguageID"  minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="roundedCorners" type="CT_Boolean"      minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="style"     type="CT_Style"       minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="clrMapOvr"   type="a:CT_ColorMapping"  minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="pivotSource"  type="CT_PivotSource"    minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="protection"   type="CT_Protection"    minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="chart"     type="CT_Chart"/>
  <xsd:element name="spPr"      type="a:CT_ShapeProperties" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="txPr"      type="a:CT_TextBody"    minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="externalData"  type="CT_ExternalData"   minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="printSettings" type="CT_PrintSettings"   minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="userShapes"   type="CT_RelId"       minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="extLst"     type="CT_ExtensionList"   minOccurs="0"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="CT_ExternalData">
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="autoUpdate" type="CT_Boolean" minOccurs="0"/>
 </xsd:sequence>
 <xsd:attribute ref="r:id" use="required"/>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="CT_Boolean">
 <xsd:attribute name="val" type="xsd:boolean" default="true"/>
</xsd:complexType>