Phương trình |2x-4|+|x 2 có bao nhiêu nghiệm

09/09/2021 815

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x2+16x trên 0;+∞ bằng:

Xem đáp án » 09/09/2021 2,145

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m không vượt quá 2021 để phương trình 4x−1−m.2x−2+1=0 có nghiệm? 

Xem đáp án » 09/09/2021 1,247

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số y=x2+8ln2x−mx đồng biến trên 0;+∞?

Xem đáp án » 09/09/2021 1,074

Cho cấp số cộng un  thỏa mãn   u1+u2020=2,u1001+u1221=1. Tính u1+u2+....+u2021.

Xem đáp án » 09/09/2021 1,052

Tính nguyên hàm ∫x22x3−12dx.

Xem đáp án » 09/09/2021 1,025

Tính đạo hàm của hàm số y=lnx+1.

Xem đáp án » 09/09/2021 1,015

Cho hàm số y=x3−mx2−m2x+8. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số có điểm cực tiểu nằm hoàn toàn phía bên trên trục hoành? 

Xem đáp án » 09/09/2021 1,011

Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy là 2a và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A’BC)  bằng a. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’. 

Xem đáp án » 10/09/2021 873

Một lớp học có 30 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn một ban cán sự lớp gồm 3 học sinh. Tính xác suất để ban cán sự lớp có cả nam và nữ.

Xem đáp án » 09/09/2021 860

Tập nghiệm của bất phương trình  log12x≤log122x−1 là:

Xem đáp án » 09/09/2021 758

Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số y=x3−3x+2 là:

Xem đáp án » 09/09/2021 745

Số nghiệm nguyên thuộc đoạn [-99;100] của bất phương trình sinπ5x≥cos3π104x là: 

Xem đáp án » 09/09/2021 676

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB=BC=3a, góc ∠SAB=∠SCB=900và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng a6. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

Xem đáp án » 10/09/2021 623

Số nghiệm thực của phương trình log4x2=log2x2−2 là:

Xem đáp án » 09/09/2021 565

Biết rằng đường thẳng y = 1 -2x cắt đồ thị hàm số y=x−2x−1 tại hai điểm phân biệt A và B. Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

Xem đáp án » 10/09/2021 530

Ta có:  |2x − 4| − 2x + 4 = 0

Đáp án cần chọn là: D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 33

Phương trình \({2^x} = {3^{{x^2}}}\)có bao nhiêu nghiệm thực?


A.

B.

C.

D.

2x−4+x−1=0⇔2x−4=0x−1=0⇔x=2x=1   (vl)

Suy ra S=∅

Đáp án cần chọn là: A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 33

Phương trình $\dfrac{b}{{x + 1}} = a$ có nghiệm duy nhất khi:

Phương trình \(\left| {2x - 4} \right| - 2x + 4 = 0\) có bao nhiêu nghiệm ?

Giải phương trình: \(\left| {5x - 1} \right| = 2\).

2x−4+x−1=0⇔2x−4=0x−1=0⇔x=2x=1   (vl)

Suy ra S=∅

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xem đáp án » 07/09/2020 8,927