Làm 12 năm được bao nhiêu tiền bảo hiểm xã hội

Bạn đọc Nguyễn Văn Luân hỏi: “Tôi tham gia bảo hiểm được 12 năm 9 tháng mới nghỉ từ 1.6.2020 thì lãnh bảo hiểm xã hội được bao nhiêu tiền?".

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết, căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Khoản 4, khoản 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ như sau:

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

5. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần căn cứ vào thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy, việc xác định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn được thực hiện theo quy định pháp luật trích dẫn trên.

Từ tháng 4.2010 đến tháng 7.2017, bạn đọc đóng BHXH với mức lương là 4,8 triệu đồng/tháng. Tháng 8.2017 đến tháng 10.2021, mức lương đóng BHXH là 5,3 triệu đồng/tháng. Cách tính BHXH 1 lần được tính như sau:

1. Thời gian tham gia BHXH: 11 năm 7 tháng.

- Thời gian tham gia BHXH trước năm 2014: 3 năm 9 tháng.

- Thời gian tham gia BHXH từ năm 2014 trở đi: 7 năm 10 tháng.

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

2.1. Tiền lương đóng BHXH của các giai đoạn tham gia BHXH như sau:

- Giai đoạn đóng từ tháng 4.2010 đến tháng 12.2010: Thời gian 9 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.77 x 9 = 76.464.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2011 đến tháng 12.2011: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.5 x 12 = 86.400.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2012 đến tháng 12.2012: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.37 x 12 = 78.912.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2013 đến tháng 12.2013: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.28 x 12 = 73.728.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2014 đến tháng 12.2014: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.23 x 12 = 70.848.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2015 đến tháng 12.2015: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.23 x 12 = 70.848.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2016 đến tháng 12.2016: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.19 x 12 = 68.544.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2017 đến tháng 7.2017: Thời gian 7 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.15 x 7 = 38.640.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 8.2017 đến tháng 12.2017: Thời gian 5 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 5.300.000 đồng.

5.300.000 x 1.15 x 5 = 30.475.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2018 đến tháng 12.2018: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 5.300.000 đồng.

5.300.000 x 1.11 x 12 = 70.596.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2019 đến tháng 12.2019: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 5.300.000 đồng.

5.300.000 x 1.08 x 12 = 68.688.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2020 đến tháng 12.2020: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 5.300.000 đồng.

5.300.000 x 1.05 x 12 = 66.780.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2021 đến tháng 10.2021: Thời gian 10 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 5.300.000 đồng.

5.300.000 x 1.03 x 10 = 54.590.000 đồng.

- Tổng tiền đóng BHXH = 76.464.000 + 86.400.000 + 78.912.000 + 73.728.000 + 70.848.000 + 70.848.000 + 68.544.000 + 38.640.000 + 30.475.000 + 70.596.000 + 68.688.000 + 66.780.000 + 54.590.000 = 855.513.000 đồng.

2.2. Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = Tổng tiền / tổng số tháng = 6.154.770 đồng.

3. Mức hưởng BHXH một lần:

Mức hưởng BHXH 1 lần đối với thời gian đóng BHXH trước 2014:

6.154.770 x 3 năm x 1,5 = 27.696.465 đồng

Mức hưởng BHXH 1 lần đối với thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi - số tháng lẻ đóng trước năm 2014 được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 trở đi:

6.154.770 x 9 năm x 2 = 110.785.860 đồng.

Tổng tiền BHXH 1 lần bạn đọc được nhận là 27.696.465 + 110.785.860 = 138.482.325 đồng.

Lưu ý BHXH 1 lần đã được tính hệ số trượt giá.

MINH HƯƠNG (báo lao động)

https://laodong.vn/ban-doc/11-nam-dong-bao-hiem-xa-hoi-nguoi-lao-dong-rut-tien-1-lan-duoc-bao-nhieu-1173280.ldo