Hướng dẫn dùng numebrs python

Nội dung chính

Nội dung chính

 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isascii trong python
 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isalpha trong python
 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hoặc số bằng phương thức isalnum trong python
 • Tổng kết và thực hành

Nội dung chính

 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isascii trong python
 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isalpha trong python
 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hoặc số bằng phương thức isalnum trong python
 • Tổng kết và thực hành

Nội dung chính

 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isascii trong python
 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isalpha trong python
 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hoặc số bằng phương thức isalnum trong python
 • Tổng kết và thực hành

Nội dung chính

 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isascii trong python
 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isalpha trong python
 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hoặc số bằng phương thức isalnum trong python
 • Tổng kết và thực hành
 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isascii trong python
 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isalpha trong python
 • Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hoặc số bằng phương thức isalnum trong python
 • Tổng kết và thực hành

Hướng dẫn cách kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không trong python. Bạn sẽ học được cách kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng các phương thức isascii, isalpha, isalnum trong python sau bài viết này.

Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isascii trong python

Chúng ta sử dụng phương thức isascii trong python để kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi có phải là ký tự ASCII hay không với cú pháp sau đây:

str.isascii()

Nếu như tất cả ký tự trong chuỗi là ký tự ASCII, thì kết quả True sẽ được trả về.

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("Hello".isascii())


print("8052".isascii())


print("東京".isascii())


print("Việt Nam".isascii())

Ký tự ASCII chứa cả dấu chấm ., dấu phẩy , và dấu gạch ngang -, do đó trong chuỗi Nếu chứa các ký tự này thì kết quả trả về cũng True.

print("-8052".isascii())


print("-3.1415".isascii())


print("2,334,500".isascii())

Nếu chuỗi ký tự là một ký tự trống, kết quả True cũng sẽ được trả về:

print("".isascii())

Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isalpha trong python

Chúng ta sử dụng phương thức isalpha trong python để kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi có phải là ký tự chữ hay không với cú pháp sau đây:

str.isalpha()

Ký tự chữ hay còn gọi là Alphabetic character trong tiếng anh, hay 英文字 trong tiếng Nhật

Nếu như tất cả ký tự trong chuỗi là ký tự chữ, thì kết quả True sẽ được trả về.

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("Hello".isalpha())


print("8052".isalpha())

Theo như website chính thức của python thì ký tự Alphabetic là những ký tự được định nghĩa là “Letter” trong bảng mã Unicode, có nghĩa là những ký tự mà có thuộc tính category là một trong “Lm”, “Lt”, “Lu”, “Ll”, hoặc “Lo”. Và thuộc tính của những ký tự này khác với quy chuẩn của Unicode Standard.
Dựa theo định nghĩa này thì tiếng Việt có dấu, hoặc số viết bởi tiếng Nhật zenkaku sẽ không được tính là Alphabetic, do đó khi dùng phương thức isalpha trong python thì kết quả False sẽ được trả về.
Điều kỳ lạ là hán tự tiếng Nhật hay tiếng Trung lại được chấp nhận trong thuộc tính này.

print("Việt Nam".isalpha())


print("京都".isalpha())


print("Apple".isalpha())


print("765".isalpha())


print("七五三".isalpha())

Nếu chuỗi ký tự là một ký tự trống, kết quả False được trả về:

print("".isalpha())

Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hoặc số bằng phương thức isalnum trong python

Chúng ta sử dụng phương thức isalnum trong python để kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi có phải là ký tự chữ hoặc số hay không với cú pháp sau đây:

str.isalnum()

Ký tự chữ hoặc số hay còn gọi là alphanumeric character trong tiếng anh, hay 英数字 trong tiếng Nhật

Nếu như tất cả ký tự trong chuỗi là ký tự chữ hoặc số, thì kết quả True sẽ được trả về.
Nói cách khác, Nếu như tất cả ký tự trong chuỗi là ký tự chữ (alphabetic) hoặc là số (numeric), thì kết quả True sẽ được trả về, và False trong các trường hợp còn lại.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về ký tự chữ số Alphanumeric tại Wikioedia

Cách sử dụng phương thức isalnum trong python thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("Hello".isalnum())


print("100years".isalnum())


print("8052".isalnum())


print("Việt Nam".isalnum())


print("京都".isalnum())


print("Apple".isalnum())


print("765".isalnum())


print("七五三".isalnum())

Và Nếu chuỗi ký tự là một ký tự trống, kết quả False được trả về:

print("".isalnum())

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không trong python với các phương thức isalpha , isdecimal và isnumeric rồi.
Ngoài ra, Nếu bạn muốn kiểm tra chuỗi có phải là số hay không trong python , hãy tham khảo bài viết Hướng dẫn kiểm tra chuỗi có phải là số hay không trong python nhé.
Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại &lt;a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#fff;background-color:silver" rel="license noopener" target="_blank" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"&gt;Creativecommons&lt;/a&gt;&amp;nbsp;và &lt;a title="Bạn được tự do chia sẻ bài viết nhưng phải để lại đường link bài viết từ laptrinhcanban.com. Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Không được phép chỉnh sửa nội dung được phát hành trên website của chúng tôi" style="color:#fff;background-color:silver" target="_blank" rel="noopener" href="https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=1631afcd-7c4a-467d-8016-402c5073e5cd" class="dmca-badge"&gt;DMCA&lt;/a&gt;&lt;script src="https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"&gt;</p><h3 style="font-size:15px">Bài viết liên quan</h3><ul class="popular-posts"><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-cat-chuoi-trong-python-string-slice-python/" title="Cắt chuỗi trong python (slice string python)" rel="bookmark">Cắt chuỗi trong python (slice string python)</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-noi-chuoi-va-lap-lai-trong-python/" title="Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python" rel="bookmark">Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-su-dung-chuoi-tho-raw-trong-python/" title="Cách sử dụng chuỗi thô raw string trong python" rel="bookmark">Cách sử dụng chuỗi thô raw string trong python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-su-dung-chuoi-thoat-escape-sequence-trong-python/" title="Ký tự đặc biệt trong python (escape sequence)" rel="bookmark">Ký tự đặc biệt trong python (escape sequence)</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/can-le-trong-python/" title="Căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python (ljust, center, rjust, zfill)" rel="bookmark">Căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python (ljust, center, rjust, zfill)</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/" title="Phương thức capitalize() trong Python" rel="bookmark">Phương thức capitalize() trong Python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/center-trong-python/" title="Phương thức Center() trong Python" rel="bookmark">Phương thức Center() trong Python</a></h3></div></li><li class="popular-posts-item"><div class="popular-posts-title"><h3><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-chu-hoa-thanh-chu-thuong-trong-python/" title="Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python" rel="bookmark">Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python</a></h3></div></li></ul></div><div id="keugoi"><span>Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!</span></div><section class="icon-bar-2" style="border-bottom:dotted grey .3px!important"><a target="_blank" title="chia sẻ qua facebook" rel="noopener noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/kiem-tra-chuoi-co-phai-la-chu-hay-khong-trong-python/" class="facebook"><i class="fa fa-facebook"></i></a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/kiem-tra-chuoi-co-phai-la-chu-hay-khong-trong-python/" title="chia sẻ qua twitter" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://getpocket.com/edit?url=https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/kiem-tra-chuoi-co-phai-la-chu-hay-khong-trong-python/" title="chia sẻ qua pocket" class="pocket"><i class="fa fa-get-pocket"></i></a> <span class="zalo-share-button" title="chia sẻ qua zalo" style="margin-left:18px;margin-bottom:-3px" data-href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/kiem-tra-chuoi-co-phai-la-chu-hay-khong-trong-python/" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false"></span></section><p class="ico-folder"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/"><span itemprop="HOME">HOME</span></a><span class="sya"></span>&gt;&gt; <a target="_blank" class="article-category-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/">python cơ bản - lập trình python cho người mới bắt đầu</a>&gt;&gt;<a target="_blank" class="article-category-link" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/">09. chuỗi trong python</a></p><nav id="article-nav"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/kiem-tra-chuoi-co-phai-la-so-hay-khong-trong-python/" id="article-nav-older" class="article-nav-link-wrap" style="float:left;text-align:right;padding-right:20px"><strong class="article-nav-caption">Bài sau</strong><div class="article-nav-title">Kiểm tra chuỗi có phải là số hay không trong python</div></a><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/tim-ky-tu-trong-chuoi-python/" id="article-nav-newer" class="article-nav-link-wrap" style="float:right;text-align:left;padding-left:20px"><strong class="article-nav-caption">Bài tiếp</strong><div class="article-nav-title">Tìm ký tự trong chuỗi python</div></a><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-611" class="ezoic-adpicker-ad"></span></nav><div id="recent_posts_down"><div class="widget_athemes_tabs"><ul id="widget-tab" class="clearfix widget-tab-nav"><li class="active">Bài viết mới nhất</li></ul><div class="widget"><ul><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/lam-tron-so-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban46.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/lam-tron-so-trong-javascript/">Làm tròn số trong JavaScript (Math.round, Math.ceil, Math.floor)</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/so-mu-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban45.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/so-mu-trong-javascript/">Số mũ trong JavaScript (Math.pow, Math.exp)</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-max-math-min-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban44.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-max-math-min-trong-javascript/">Math.max và Math.min trong JavaScript</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-random-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban43.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/math-object-trong-javascript/math-random-trong-javascript/">Math.random trong JavaScript</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/throw-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban42.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/throw-trong-javascript/">throw trong JavaScript và cách trả về ngoại lệ tuỳ ý</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/cac-ngoai-le-trong-javascript-va-cach-xu-ly/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban41.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/cac-ngoai-le-trong-javascript-va-cach-xu-ly/">Các ngoại lệ trong JavaScript và cách xử lý tương ứng</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/try-catch-trong-javascript/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban40.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/try-catch-trong-javascript/">try...catch trong JavaScript và cách xử lý ngoại lệ</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li><li class="clearfix"><div class="widget-entry-thumbnail"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/xu-ly-ngoai-le-cua-ham-xu-ly-mo-ta-trong-khoi-try/"><img width="60px" height="60px" class="ezlazyload attachment-thumb-small size-thumb-small wp-post-image" alt="" ezimgfmt="rs rscb2 src ng ngcb2" data-ezsrc="/css/images/thumbnail_img/laptrinhcanban39.webp"></a></div><div class="widget-entry-summary"><span style="margin:0"><a target="_blank" href="https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/xu-ly-ngoai-le-trong-javascript/xu-ly-ngoai-le-cua-ham-xu-ly-mo-ta-trong-khoi-try/">Xử lý ngoại lệ của hàm xử lý mô tả trong khối try</a></span> <span>tháng 7 1, 2022</span></div></li></ul></div></div></div><footer class="entry-meta entry-footer"></footer><hr class="entry-footer-hr"></div><span class="ezoic-autoinsert-ad ezoic-longest_content"></span><span style="clear:both;display:block" id="ez-clearholder-leader-1"></span><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-1 leader-1560 adtester-container adtester-container-560" data-ez-name="laptrinhcanban_com-leader-1"><span id="div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-leader-1-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"><script data-ezscrex="false" data-cfasync="false" type="text/javascript" style="display:none">if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[300,250],'laptrinhcanban_com-leader-1','ezslot_15',560,'0','0'])};if(typeof __ez_fad_position != 'undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-laptrinhcanban_com-leader-1-0')};

Profile