Điều nào sau đây là đúng về python?

Phần này tập trung vào "Cơ bản" của Python. Những câu hỏi trắc nghiệm (mcq) này nên được thực hành để cải thiện các kỹ năng Python cần thiết cho các cuộc phỏng vấn khác nhau (phỏng vấn tại trường, phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn công ty), xếp lớp, thi tuyển sinh và các kỳ thi cạnh tranh khác

1. Kết quả của chương trình sau khi thực hiện là gì?

a=0
b=5
x=(a&b)|(a&a)|(a|b)
print("x")

A. 1
B. 5
C. 0
D. Không có điều nào ở trên

Xem câu trả lời

trả lời. Đ.

Giải trình. Đầu ra của mã python sau x. Do đó, đầu ra không phải là ở trên

2. Kết quả của chương trình sau khi thực hiện là gì?

a=0
b=6
x=(a&b)|(a&a | a&b)
y=not(x)
print(y)

A. 6
B. Đúng
C. 0
D. Sai

Xem câu trả lời

trả lời. b

Giải trình. Đầu ra của mã python sau Đúng. Do đó Phương án B đúng

3. Kết quả của chương trình sau khi thực hiện là gì?

if False:
print ("inside if block")
elif True:
print ("inside elif block")
else:
print ("inside else block")

A. bên trong khối if
B. bên trong khối elif
C. bên trong khối khác
D. Lỗi

Xem câu trả lời

trả lời. b

Giải trình. Đầu ra của mã python sau nằm trong khối elif. Do đó Phương án B đúng

4. Giá trị của var1 và var2 sau khi thực hiện chương trình sẽ như thế nào?

var=3
var1=0
var2=var1+1
while(var<7):
var2=var2+var1
if(var1%2==0):
var=var+1
var1=var1+1
else:
var2=var2*var1
var1=var1+3

A. 12.648
B. 13.648
C. 13.660
Đ. 9,72

Xem câu trả lời

trả lời. C

Giải trình. Đầu ra của mã python sau là 13,660. Do đó Phương án C đúng

5. Phát biểu nào sau đây đúng?
(i) Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao.
(ii) Python là ngôn ngữ thông dịch.
(iii) Python là ngôn ngữ được biên dịch.
(iv) Chương trình Python được biên dịch trước khi thông dịch.

A. i, ii
B. i, iv
C. ii, iii
D. ii, iv

Xem câu trả lời

trả lời. b

Giải trình. Python là ngôn ngữ lập trình cấp cao và chương trình Python được biên dịch trước khi nó được diễn giải là câu đúng

6. Tùy chọn nào trong số các tùy chọn đã cho có cùng đầu ra như câu lệnh đã cho?

If var1=7
var2=5
var3=1
var4=10
var5=20
(var1*var2)>(var5+var4*var3) and ((var5+var3)/var1)>=(var2-2)/var3

A. (var5/var4)>var3 và (var3*var2)>=(var1*var3)
B. (var5-var4)*var2
C. (var4/var2)>var1 và (var1*3)/var3
D. (var1/var3)>var4 hoặc var5*2==var4

Xem câu trả lời

trả lời. b

Giải trình. Tùy chọn cung cấp cho bạn cùng một đầu ra là Tùy chọn B ((var5-var4)*var2

7. Tên biến nào sau đây là sai trong Python?

A. biến_1
B. biến1
C. 1 biến
D. _variable

Xem câu trả lời

trả lời. C

Giải trình. 1 biến là tên biến không chính xác trong Python. Phương án C đúng

8. Đầu ra của đoạn mã Python sau đây sẽ là gì?

for i in range(0 , -2 , -1):
print(i)

A. 0, -1
B. 0, -1, -1
C. -1, -2
D. Lỗi

Xem câu trả lời

trả lời. Một

Giải trình. Đầu ra cho đoạn mã sau là 0, -1. Vậy phương án A đúng

9. Đầu ra của đoạn mã Python sau đây sẽ là gì?

str1="012"
num1=2
num2=0
for i in range(4):
num1+=2
for j in range(len(str1)):
num2=num2+num1
num3=num2%int(str1)
print(num3)

A. 7
B. Vòng lặp vô tận
C. 0
D. Lỗi

Xem câu trả lời

trả lời. C

Giải trình. Đầu ra cho đoạn mã sau là 0. Vậy phương án C đúng

10. Điều gì sẽ là kết quả của đoạn mã Python sau khi thực hiện?

a=0
b=1
if (a and b):
print("hi")
elif(not(a)):
print("hello")
elif(b):
print("hi world")
else:
print("hello world")

A. xin chào thế giới
B. chào
C. chào thế giới
D. xin chào

Xem câu trả lời

trả lời. Đ.

Giải trình. Đầu ra cho đoạn mã sau là xin chào. Vậy phương án D đúng

11. Điều gì sẽ là kết quả của đoạn mã Python sau khi thực hiện?

________số 8

A. 16
B. 12
C. 11
D. 4

Xem câu trả lời

trả lời. Đ.

Giải trình. Đầu ra cho đoạn mã sau là 4. Vậy phương án D đúng

12. Thứ tự nào sau đây là đúng đối với câu lệnh điều kiện trong Python?
(i) if
(ii) other
(iii) elif

A. i, iii, ii
B. ii, iii ,i
C. iii, ii, i
D. ii, i, iii

Xem câu trả lời

trả lời. Một

Giải trình. Thứ tự đúng đối với các câu điều kiện trong Python là if, elif và then else. Vậy phương án A đúng

13. Toán tử nào sau đây không phải là toán tử quan hệ trong Python?

A. >=
B.
C. =
D. . =

Xem câu trả lời

trả lời. C

Giải trình. = không được coi là toán tử quan hệ trong Python. Vậy phương án C đúng

14. Hai cách nào sau đây sẽ cho kết quả giống nhau?
(i) 42//2
(ii) 21%6
(iii) 12/4
(iv) 11*2

A. ii,iii
B. i, iii
C. ii, iv
D. iii, iv

Xem câu trả lời

trả lời. Một

Giải trình. 21%6 và 12/4 sẽ cho kết quả tương tự. Vậy phương án A đúng

15. Giả sử chúng ta có hai bộ A & B, thì A < B là

A. Đúng nếu len(A) nhỏ hơn len(B).
B. Đúng nếu A là tập con thực sự của B.
C. Đúng nếu các phần tử trong A khi so sánh nhỏ hơn các phần tử trong B.
D. Đúng nếu A là tập hợp lớn nhất của B.

Xem câu trả lời

trả lời. b

Giải trình. Nếu A là tập con thực của B thì tất cả các phần tử của A đều thuộc B nhưng B chứa ít nhất một phần tử không thuộc B

16. Điều nào sau đây là không đúng?

A. Danh sách là một cấu trúc dữ liệu có sẵn trong Python
B. Danh sách chỉ có thể có các phần tử cùng kiểu dữ liệu.
C. Danh sách có thể thay đổi.
D. Chỉ mục của danh sách có thể tích cực cũng như tiêu cực.

Xem câu trả lời

trả lời. b

Giải trình. Danh sách chỉ có thể có các phần tử cùng kiểu dữ liệu là không chính xác

17. Điều nào sau đây sẽ dẫn đến lỗi?
(i) list1[3]=list1[2]
(ii) list1[3]=list1[4 . chèn(1,78)
(iii) list1.insert(1,78)
(iv) list1. pop(50)

If list1=[10,20,60,50]

A. i, iii
B. i, iv
C. ii, iv
D. ii, iii

Xem câu trả lời

trả lời. C

Giải trình. list1[3]=list1[4] và list1. pop(50) sẽ dẫn đến lỗi. Vậy phương án C đúng

18. Thao tác nào sau đây không thể thực hiện được trên chuỗi str1, trong đó str1="LETSFINDCOURSE. “?

A. str1+="Học dễ dàng"
B. str1[1]="a"
C. in(str1[1])
D. str1[0. 4]

Xem câu trả lời

trả lời. b

Giải trình. str1[1]="a" là thao tác không thể thực hiện trên chuỗi str1. Vậy phương án B đúng

19. Nếu str1="Ngôn ngữ lập trình"
str1 thì sao. find("m") trả lại?

A. Số lần xuất hiện của "m" trong chuỗi str1.
B. Vị trí chỉ mục của "m" trong chuỗi str1.
C. Nó trả về toàn bộ chuỗi str1 nếu nó chứa "m".
D. Nó trả về vị trí chỉ mục xuất hiện đầu tiên của "m" trong chuỗi str1.

Xem câu trả lời

trả lời. Đ.

Giải trình. Nó trả về vị trí chỉ mục xuất hiện đầu tiên của "m" trong chuỗi str1. Vậy phương án D đúng

Điều nào sau đây đúng về Python?

Q 1 - Điều nào sau đây đúng về Python? . Python is a high-level, interpreted, interactive and object-oriented scripting language.

Điều nào sau đây đúng về Python nó hỗ trợ thu gom rác tự động?

Đây là câu trả lời đã được chuyên gia xác minh . và Nó có thể dễ dàng tích hợp với C, C++, COM, ActiveX , CORBA và Java. Python supports automatic garbage collection. and It can be easily integrated with C, C++, COM, ActiveX , CORBA, and Java.

Điều nào sau đây đúng về Python, nó hỗ trợ các phương pháp lập trình chức năng và có cấu trúc?

Lập trình Python− Nó hỗ trợ các phương thức lập trình chức năng và có cấu trúc cũng như OOP . Nó có thể được sử dụng như một ngôn ngữ kịch bản hoặc có thể được biên dịch thành mã byte để xây dựng các ứng dụng lớn. Nó cung cấp các kiểu dữ liệu động mức rất cao và hỗ trợ kiểm tra kiểu động.

Điều nào sau đây không đúng về Python Python là một ngôn ngữ mã nguồn mở?

Trả lời. D) Chỉ được sử dụng cho lập trình khoa học . Giải trình. Bạn có thể sử dụng nó không chỉ cho nghiên cứu mà còn cho phát triển web, xử lý văn bản, AI, học máy, v.v.