Cho các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 hỏi có thể lập được bao nhiêu số có một chữ số

Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Xác suất sao cho 2 người được chọn có đúng một người nữ là

 • Hệ số của x5 trong khai triển (1 - 2x)10 bằng:

 • Một bình chứa 5 quả cầu xanh và 5 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Số cách chọn để được ít nhất một quả cầu trắng là:

 • Cho A và B là hai biến cố của không gian mẫu Ω. Mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau là

 • Giải phương trình: . Biết n thoả mãn: Cn3-2Cn-13+Cn+23=466

 • Tập các số âm trong dãy số: x1,x2,x3...xn với xn=An+44pn+2-1434Pn là

 • Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta lập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một. Số các số tự nhiên có được bằng:

 • Số nguyên dương n thỏa mãn: 2Cnn-4=An2 là

 • Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Xác suất của biến cố A: “ có đúng 2 lần xuất hiện mặt sấp” là

 • Hệ số của x12  trong khai triển x2+x10 là ?

 • Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được số các số lẻ có 5 chữ số đôi một khác nhau là

 • Cho biểu thức A = (a + b)n, (n ∈ N*). Trong các mệnh đề sau mệnh đề sai là

 • Trong mặt phẳng cho tập hợp điểm P gồm có n điểm, trong đó không có ba điếm nào thẳng hàng. Số các đoạn thẳng với hai điểm đầu thuộc tập (P) là:

 • Xét mạng đường nối các tỉnh A, B, C, D, E, F, G, trong đó số viết trên một cạnh cho biết số con đường nối hai tỉnh nằm ở hai đầu mút của cạnh. Số cách đi từ A đến G bằng:

 • Cho n là một số nguyên dương và k là một số nguyên dương với 1 ≤ k ≤ n. Ta xét các mệnh đề sau:

  Trong các mệnh đề trên:

 • Nghiệm dương của phương trình : Cn1+Cn2+Cn3=5 là

 • Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Số các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 5 là

 • Một bình đựng 4 quả cầu xanh, 5 quả cầu trắng và 6 quả cầu vàng. Chọn 3 quả cầu. Số cách chọn đế được 3 quả cầu cùng màu là:

 • Giá trị n thỏa mãn bất phương trình sau: n!<(n+12)2

 • Cho phương trình: 42Cx3=AX+14 . Số nguyên dương x thoả mãn phương trình trên là:

 • Trong một lớp có 18 bạn nam, 12 bạn nữ. Số cách chọn một bạn phụ trách quỹ lớp là

 • Hệ số của x6 trong khai triển (2-3x)10 là

 • Số tự nhiên  thỏa mãn phương trình:1An2+1Cn1=1n-1 là

 • Nghiệm của bất phương trình sauAx4Ax+13-Cxx-4≥2423 với x∈N là

 • Cho 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được số các số tự nhiên có 5 chữ số là

 • Có 5 cây bút đỏ, 3 cây bút vàng và 6 cây bút xanh trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút ?

 • Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Xác suất sao cho 2 người được chọn đều là nữ là

 • Từ tỉnh A đến tỉnh B có 6 con đường, từ tỉnh B đến tỉnh C có 4 con đường. Số đường đi từ A đến C mà không qua B là

 • Số hạng của x31   trong khai triển x+1x240 là:

 • Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta lập được số các số chẵn có 3 chữ số khác nhau là

 • Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

  • Ánh sáng huỳnh quang là  

  • Phép vị tự tâm

   tỉ số
    
   biến mỗi điểm
   thành điểm
   . Mệnh đề nào sau đây đúng?                         

  • Khi chiếu chùm tử ngoại vào dung dịch fluorexêin thì dung dịch này phát ra ánh sáng: